wtorek, 13 grudnia 2016

#46 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (93 i 94)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dzisiaj odpowiem na  pytania 88 i 89 z rozdziału VI o Szensztackiej Pedagogice. 93. Czym jest pedagogika i dlaczego jest tak istotna?
Zobacz Gaudium et spes 4-10 (Sytuacja człowieka w świecie dzisiejszym).
Słowo “pedagogika” nawiązuje do własnego stylu i sposobu nauczania. Obejmuje swoistą filozofię nauczania, metodologię i interakcję z osobami, które są nauczane. Uwarunkowana jest bezpośrednio  przez swoistą wizję Boga, człowieka i wspólnoty.  Mocna/zasadna/rzetelna pedagogika jest istotna ze względu na obiektywną prawdę przekazywaną za pomocą subiektywnego procesu komunikacji nauczyciela i ucznia. Również Ewangelia i nauczanie Kościoła zależy od osobistej pracy i świadectwa ewangelistów i katechetów przekazywanej wiary. Wiele przeszkód w dzisiejszym odbiorze wiary pochodzi z trudności jakie współczesny człowiek posiada w związku z przyswajaniem podstawowych wartości, w tym brak kluczowych doświadczeń na poziomie naturalnym (takich jak stabilny, trwały związek z ojcem i matką). To, jak pokonać te trudności stawia właśnie pytanie pedagogicznie: Jak mogę przygotować duszę na obiektywną prawdę poprzez fundamentalne subiektywne doświadczenia? Ogromne zmiany w ciągu ostatnich 100 lat doprowadziły do ​​poważnych zmian w sposobie, w jakim ludzie rozumieją samych siebie, w odniesieniu do innych oraz do podejmowanych zobowiązań. Na przykład, silna tendencja dzisiejszych czasów, aby zrozumieć siebie w kategoriach kariery i wartości ekonomicznej, utrudnia otwarcie się na powołanie do służby Bogu. Albo też, przyjemność, sukces i „robienie tego, co wszyscy” (kolektywizm – patrz pytanie30) stały się tak dominujące, iż utrudniają one możliwość relacji z Bogiem, który nie może być ujęty w tych kategoriach. Nawet nasza skłonność do dostrzegania i rozwiązywania problemów społecznych, poprzez wykorzystanie złożonych systemów (będących samymi w sobie dobrymi systemami) uległa zmianie, zmniejszając nacisk na to, co osobiste i niepowtarzalne, czasem nawet daje priorytet bezosobowemu podejściu do rozwiązania problemu, zamiast podejścia osobowego.
Dopóki takie zmiany brane są pod uwagę na poziomie pedagogicznym (czyli na poziomie podejścia edukacyjnego) otwarcie duszy na trwały związek z Chrystusem i Kościołem nie będzie owocne.

94. Jak można scharakteryzować Szensztacką pedagogikę?
Pedagogikę Szensztacką można określić jako głęboko naturalną, głęboko nadprzyrodzoną i głęboko naturalno-nadprzyrodzoną. Innymi słowy stara się w pełni połączyć osobę ludzką i stan człowieka (jego warunki), takie jakie są, obejmując wszystko dotyczące człowieka, to, jak został stworzony przez Boga i jak występuje we we współczesnym życiu. Równocześnie, dąży by być całkowicie związanym z Bogiem i swoją pracą, wiernie odkrywając ogromne bogactwo rzeczywistości nadprzyrodzonej, której służy Szensztat. W końcu, dąży do bycia ludzko-nadprzyrodzonym, co znaczy, buduje pomost pomiędzy zdrową i żywą interakcją pomiędzy ludzkim a nadprzyrodzonym, naturą a łaską, człowiekiem i Bogiem (patrz pytanie 105). Czasami o. Kentenich opisywał ten proces budowania w obu sferach natury i Ewangelii poprzez słowa: 
„Najpierw człowiek, następnie Chrześcijan, aż w końcu kompletny człowiek”.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz